SMOLKA & LAMAČKA

advokáti

Advokáti

SMOLKA & LAMAČKA

Advokátska kancelária SMOLKA & LAMAČKA advokáti s.r.o. vznikla v júli 2021. Vzniku advokátskej kancelárie predchádzala predošlá vynikajúca spolupráca advokátskej kancelárie JUDr. Jakuba Smolku, advokáta a JUDr. Juraja Lamačku, PhD., advokáta. Obaja advokáti a partneri advokátskej kancelárie SMOLKA & LAMAČKA advokáti s.r.o. pôsobia v advokácii od roku 2010. Od roku 2013/2014 sú zapísaní v Slovenskej advokátskej komore ako advokáti. Za svoju dlhoročnú prax v advokácii nadobudli mnoho skúseností pri riešení náročných právnych prípadov.

Advokátska kancelária SMOLKA & LAMAČKA advokáti s.r.o. sa zameriava na poskytovanie komplexných právnych služieb s cieľom zabezpečiť vysoký komfort v oblasti právneho poradenstva pre klienta. Advokátska kancelária si zakladá na profesionálnom, odbornom a individuálnom prístupe ku každému klientovi.

Služby

 • vypracovanie, posudzovanie a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie
 • vedenie rokovania pri dojednaní zmluvných podmienok
 • dedenie
 • zastupovanie klientov v predsúdnych rokovaniach
 • zatupovanie klientov v rokovaniach o mimosúdnych dohodách a pod.
 • zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi

 • vypracovanie, posudzovanie a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie
 • vedenie rokovania pri dojednaní zmluvných podmienok
 • zastupovanie klientov v predsúdnych rokovaniach
 • zatupovanie klientov v rokovaniach o mimosúdnych dohodách a pod.
 • zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi
 • zakladanie, zmeny a zrušovanie obchodných spoločností

 • komplexné právne poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností a developmentu
 • príprava a vypracovanie zmluvnej dokumentácie, najmä akvizícia nehnuteľností, financovanie, zabezpečenie práv k nehnuteľnostiam (nájomné vzťahy, vecné bremená, záložné práva a pod.)
 • vedenie rokovania pri dojednaní zmluvných podmienok
 • právne poradenstvo a zastupovanie v územnom konaní, v stavebnom konaní a v katastrálnom konaní

 • komplexné právne poradenstvo a zastupovanie v správnom konaní a v kasačnom konaní
 • nekalá súťaž
 • verejné obstarávanie

 • komplexné právne poradenstvo v oblasti bankového práva a práva cenných papierov

 • obhajoba v prípravnom konaní a v konaní pred súdom (vrátane aplikácie odklonov)
 • zastupovanie v dohodovacom konaní
 • uplatňovanie nárokov poškodených

 • Obhajoba v priestupkom konaní a v konaní o správnych deliktoch

 • zápis do registra partnerov verejného sektora
 • zmeny v registri partnerov verejného sektora 

 • komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
 • vypracovanie, posudzovanie a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie
 • zastupovanie klientov v predsúdnych rokovaniach
 • zatupovanie klientov v rokovaniach o mimosúdnych dohodách a pod.
 • zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi

 • komplexné právne poradenstvo najmä v oblasti klinických skúšaní
 • príprava, vypracovanie a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie
 • vedenie negociačných procesov pri dojednaní zmluvných podmienok

 • komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov z pohľadu národnej legislatívy a GDPR
 • úprava podmienok spracovania osobných údajov
 • príprava, revízia súhlasov so spracovaním osobných údajov
 • posudzovanie právnych základov spracovania osobných údajov
 • príprava sprostredkovateľských a iných zmlúv

O ADVOKÁTOCH A PARTNEROCH

JUDr. Jakub SMOLKA

JUDr. Jakub SMOLKA je advokátom a partnerom advokátskej kancelárie SMOLKA & LAMAČKA advokáti s.r.o.. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde mu bol v roku 2010 udelený titul magister práv (Mgr.). V roku 2013 získal akademický titul doktor práv (JUDr.). Od roku 2009 je držiteľom Cambridge International Legal English Certificate, ktorý mu bol udelený University of Cambridge ESOL Examinations. Je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 6905.  

JUDr. Juraj LAMAČKA, PhD

JUDr. Juraj LAMAČKA, PhD. je advokátom a partnerom advokátskej kancelárie SMOLKA & LAMAČKA advokáti s.r.o.. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde mu bol v roku 2010 udelený titul magister práv (Mgr.). V roku 2011 získal akademický titul doktor práv (JUDr.) a v roku 2013 akademický titul doktor filozofie (PhD.) v odbore ústavné právo. Je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 6649. 

Obchodné právo

 • vypracovanie, posudzovanie a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie
 • vedenie rokovania pri dojednaní zmluvných podmienok
 • zastupovanie klientov v predsúdnych rokovaniach
 • zatupovanie klientov v rokovaniach o mimosúdnych dohodách a pod.
 • zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi
 • zakladanie, zmeny a zrušovanie obchodných spoločností

Občianske právo

  • vypracovanie, posudzovanie a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie
  • vedenie rokovania pri dojednaní zmluvných podmienok
  • dedenie
  • zastupovanie klientov v predsúdnych rokovaniach
  • zatupovanie klientov v rokovaniach o mimosúdnych dohodách a pod.
  • zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi